Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

I - Definities


In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

De "Site" of "service": De Baghera onlinewinkel en alle pagina's die door de Verkoper worden beheerd, zijn toegankelijk op het volgende adres: www.bagherashop.com
De wettelijke vermeldingen op de site zijn toegankelijk via de volgende link: Wettelijke bepalingen

De site wordt gehost door de vennootschap OVH, SAS, een vennootschap naar Frans recht, met zetel te 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, geregistreerd bij de RCS Lille Métropole onder nummer B424 761 419 en waarvan het BTW-nummer: FR 22 424 761 419 is.

De "Verkoper":

Baghera, SARL met een kapitaal van 240 794 €, vennootschap geregistreerd onder het registratienummer 351 917 349 bij de RCS van Versailles en waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 6bis rue de la Paroisse, BP 210, 78000 Versailles, Frankrijk. Intracommunautair BTW-nummer: FR82351917349.


De "klant": elke natuurlijke persoon die op volle leeftijd en op volle capaciteit als consument handelt, d.w.z. voor doeleinden die niet onder zijn of haar commerciële, ambachtelijke, liberale of landbouwactiviteit vallen.

De "Product(en)": Alle producten (materiaal) en diensten (immaterieel) die men kan kopen of waarop men zich kan abonneren op de site.

De "Uitgever": De persoon, moreel of fysiek, die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site.
.
De "Gebruiker": De internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

De "Leveringszone": Metropolitan Frankrijk (Corsica niet inbegrepen), België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Noord-Italië, Spanje (de eilanden zijn niet inbegrepen).

Klantenservice": de afdeling van de Verkoper waar u aanvullende informatie kunt krijgen over de Producten, de verkoopvoorwaarden, uw bestellingen, informatie over lopende leveringen of een klacht kunt indienen.

Om contact op te nemen met deze afdeling raden wij u aan de contactformulieren van de Site te gebruiken, die te allen tijde toegankelijk zijn via de sectie "FAQ & Contact" onderaan elke pagina van de Site. Elk formulier is in feite ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften die u kunt hebben. Zij geven aan welke informatie moet worden verstrekt en, in voorkomend geval, welke documenten moeten worden bijgevoegd om u een doeltreffend antwoord te kunnen geven.

Vergeet echter niet eerst de Frequently Asked Questions (FAQ) te raadplegen, die toegankelijk zijn via de rubriek "FAQ & Contact", waarin we de meest gestelde vragen hebben opgesomd die u mogelijk hebt.

De klantendienst van deze site is toegankelijk via e-mail op het volgende adres: info@baghera.fr of via de post op het volgende adres: Baghera, 6bis rue de la Paroisse, BP 210, 78000 Versailles, Frankrijk, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt om binnen 7 dagen te antwoorden.

Baghera biedt haar gebruikers en klanten ook telefonische assistentie om hun vragen te beantwoorden. 

II - Doel

Het doel van de algemene verkoopsvoorwaarden is het bepalen van de voorwaarden voor de verkoop op afstand van de Producten tussen de Verkoper en de Klant van de Site. Samen met de online bestelling vormen zij de contractuele documenten die bindend zijn voor de partijen. Het doel van deze site is bepaald als "online verkoop van Baghera merk speelgoed en accessoires voor kinderen".

De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de Site op de datum van de bestelling. U moet zich ervan bewust zijn dat we ze waarschijnlijk zonder voorafgaande kennisgeving zullen wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden dan onmiddellijk op de Site gepubliceerd.
De Site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of een dienst, of de creatie van een lidruimte, of meer algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding, door de internetgebruiker, van het geheel van de huidige algemene voorwaarden, die door hetzelfde feit erkent er volledig kennis van te hebben genomen en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt in dat internetgebruikers de nodige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen. Als ze minderjarig zijn, verklaren ze dat ze de toestemming hebben van een tutor of curator of hun wettelijke vertegenwoordiger.

Wij nodigen u dan ook uit om bij elke bestelling de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen.

III - Aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke zijn opgenomen in de op de site gepubliceerde catalogus. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die bestaat uit foto's en waarin de prijs, de essentiële kenmerken zoals het gebruik, de leeftijd, het materiaal, de afmetingen of de montage met gebruiksaanwijzing enz. worden vermeld.

De foto's van de producten in de catalogus geven de grootst mogelijke nauwkeurigheid van de aangeboden producten en diensten weer. Door de digitale internetpresentatie van de Producten is het echter mogelijk dat de perceptie van de fotografische weergave van een product niet exact overeenkomt met het product zelf, met name afhankelijk van de resolutie van uw scherm.

IV. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen in euro's inclusief alle belastingen (inclusief btw), exclusief verzendkosten, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. De leveringskosten worden inderdaad extra gefactureerd.

Baghera behoudt zich het recht voor om elke wijziging van het BTW-tarief door te berekenen in de prijs van de producten of diensten. De uitgever behoudt zich tevens het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, is echter de enige prijs die voor de koper van toepassing is.

V. Bestelprocedure en betaling

a. Een account aanmaken of inloggen op uw klantaccount.

Het aanmaken van een klantaccount is een voorwaarde voor elke bestelling op deze site. Het aanmaken van een klantaccount kan op elk moment worden gedaan vanuit de sectie "Hallo, Identificeer uzelf", zichtbaar op alle pagina's van de site.
Bij het aanmaken van een account wordt de klant gevraagd een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken (titel, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en een wachtwoord). De klant verbindt zich ertoe om correcte informatie te verstrekken.

De geregistreerde gebruiker van de site (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site door in te loggen met zijn identifiers (e-mailadres gedefinieerd tijdens de registratie en wachtwoord). De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. In het geval van een vergeten wachtwoord heeft het lid de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord vormt de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn "mijn account"-sectie en de gebruiker onthoudt zich er daarom van deze informatie door te geven of te communiceren aan een derde partij. Bij gebreke daarvan kan de redacteur van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker.

Het doel van de gegevensverzameling is het creëren van een "ledenaccount". Met deze account kan het klantlid al zijn bestellingen op de site raadplegen. Indien de gegevens in de ledenaccountsectie zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden betrokken, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betreffende account, maar vormen geen bewijs, ze hebben slechts een informatief karakter met het oog op een efficiënt beheer van zijn bestellingen of bijdragen door het lid.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat in strijd zou hebben gehandeld met de huidige algemene voorwaarden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust verkeerde informatie zou hebben verstrekt tijdens zijn registratie en de opbouw van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat ten minste een jaar inactief is geweest. Deze schrapping kan geen schade veroorzaken voor het uitgesloten lid, dat daardoor geen recht heeft op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen het lid wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of van welke aard dan ook, zal de gebruiker niet kunnen profiteren van een schade en zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. De niet-beschikbaarheid van een of meer producten, zelfs langdurig en zonder enige beperking, kan geen schade veroorzaken voor de internetgebruikers en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding van de kant van de site of de uitgever ervan.

De op deze site aanwezige hyperlinks kunnen verwijzen naar andere internetsites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Ook kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van een van deze sites door de internetgebruiker hem/haar schade berokkent.

b. Validatie van de mand

We definiëren hieronder als "Mandje" het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die de gebruiker van de site heeft geselecteerd met het oog op een aankoop die op deze objecten heeft geklikt. Zodra de klant van mening is dat hij alle artikelen die hij wenst te kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft hij de mogelijkheid, om zijn bestelling te valideren, om toegang te krijgen tot zijn winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waarop hij het aantal en de kenmerken van de bestelde producten en hun prijs per stuk kan lezen of laten weten.

Toegang tot het winkelmandje is op elk moment mogelijk door te klikken op het pictogram "Winkelmandje" in de rechterbovenhoek van de Site om het te controleren, te wijzigen of te valideren.

Als hij zijn bestelling wil valideren, moet de klant het vakje met betrekking tot de ratificatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvinken en op de validatieknop klikken. De klant wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In het laatste geval zal hij een aantal persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, moeten invullen, die nodig zijn voor de goede verwerking van de bestelling. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hij doorgestuurd naar de online betaalinterface waar hij zijn betaling kan doen met een creditcard online of met een overschrijving van het type PayPal. Na enkele ogenblikken ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling, waarin hij wordt herinnerd aan de inhoud van de bestelling en de prijs ervan.

De verkochte producten en voorwerpen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met dit eigendomsvoorbehoud.

c. Informatie over de betaling

De klant kan op deze site een bestelling plaatsen en kan betalen met een creditcard, Paypal of een andere lokale betaalmethode (Sofort banking, Sisal Pay).
Betalingen met een creditcard worden gedaan door middel van beveiligde transacties die door een aanbieder van een online betalingsplatform worden aangeboden.

Deze site heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling gebeurt rechtstreeks in de handen van de bank of betalingsverstrekker die de betaling van de Cliënt ontvangt. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijvingsfiche van elk item.

De Klant heeft de mogelijkheid om de factuur af te drukken zodra de orderbevestiging is ontvangen, vanaf de bevestigingsmail die u of later vanaf uw account in de sectie "Ordergeschiedenis" wordt toegestuurd, waar de ordergegevens worden gearchiveerd.

d. Voorwaarden voor herroeping

1. Maak gebruik van uw herroepingsrecht.

In overeenstemming met artikel L. 221-18 en paragrafen van het consumentenwetboek, en indien het herroepingsrecht van toepassing is, beschikt de consument over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en een omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de kosten van de terugzending.

Na deze periode wordt het product geacht te zijn aanvaard.

In overeenstemming met artikel L. 221-5 van het Wetboek van Consumptie, ("Hamonwet") van juni 2014, kan de klant hieronder een standaard herroepingsformulier vinden voor een bestelling die op de site is geplaatst, te sturen naar het bedrijf Baghera per e-mail op info@baghera.fr of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het is wel verstaan dat de klant de kosten van het terugsturen van het goed in geval van herroeping voor zijn rekening neemt, evenals de kosten van het terugsturen van het goed als het normaal gesproken niet per post kan worden geretourneerd vanwege de aard ervan, en dat deze herroeping alleen kan plaatsvinden onder de voorwaarden van herroeping die in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn vastgelegd.

In het geval van een online verzonden herroepingsformulier moet de uitgever van de site onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen.
----------
Ter attentie van de firma Baghera, 6bis rue de la Paroisse, BP 210, 78000 Versailles, Frankrijk (info@baghera.fr).

Naam, voornaam en adres van de klant:

Datum van de post :

Betreft: Intrekking

Mevrouw, meneer,

Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 521-17 van het Wetboek van Consumentenzaken, met betrekking tot de overeenkomst die betrekking heeft op de bestelling die met uw bedrijf is geplaatst op de website http://www.baghera.fr en die betrekking heeft op het volgende goed:

Datum van de bestelling :
Bestel- en/of factuurnummer
Totaal bedrag incl. BTW :

Ik vertrouw op je voor je volledige medewerking,
Met vriendelijke groet, meneer, mevrouw.

Handtekening:

2. Stuur een product terug.

Het product moet in perfecte staat en in de originele verpakking worden geretourneerd, zodat het geschikt is voor verdere marketing. Indien nodig moet het vergezeld gaan van alle toebehoren. Indien de voorgaande verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de koper zijn recht op herroeping en wordt het product op zijn kosten geretourneerd.

De kosten van de retourzending in geval van herroeping blijven ten laste van de koper en deze zal een oplossing kunnen kiezen voor de retourzending van zijn product.

3. Terugbetaling

Na ontvangst van de retourzending en indien het product geschikt is voor re-marketing, zal de uitgever binnen 14 dagen overgaan tot terugbetaling door middel van het betaalmiddel dat bij de bestelling is gekozen of door middel van een bankoverschrijving. Om de aanvraag correct te kunnen verwerken, wordt de klant gevraagd een kopie van de factuur bij te voegen.

VI. Levering

a. Leveringszone: Elk product dat op de Site wordt gekocht, kan alleen worden geleverd in de Leveringszone.
Levering zoals gespecificeerd in "Definities". De verzendkosten worden aan de klant medegedeeld voordat de betaling wordt verricht.

b. De leveringswijzen: Wij bieden twee wijzen van levering aan: levering aan huis of levering op het adres van de klant naar keuze of in Mondial Relais.

Voor elke bestelling die voor 9:00 uur (GMT +1) op de site wordt geplaatst, wordt deze dezelfde dag nog verstuurd (werkdagen). Als de bestelling na 9:00 uur wordt geplaatst, wordt deze de volgende werkdag verzonden. Door de producten aan de winkelwagen toe te voegen, kan de klant de kosten en levertijden raadplegen. Bij verzending van zijn bestelling ontvangt de klant een tracking e-mail waarmee hij contact kan opnemen met de vervoerder.
Voor volumineuze producten wordt momenteel slechts één leveringsmethode aangeboden op onze Site via de transporteur GLS.

c. Leveringstermijnen :

De levertijden zijn 3 tot 5 dagen

De uitgever verbindt zich ertoe de producten aan het einde van de aangegeven periode te leveren.

Houd er rekening mee dat Kerstmis, slecht weer, sneeuw, enz. niet als normale omstandigheden worden beschouwd. In deze gevallen kunnen de levertijden bij wijze van uitzondering worden verlengd.

Indien het pakketje van de koper door de Post of andere postbedrijven naar de uitgeverij wordt teruggestuurd, zal de uitgeverij na ontvangst van het teruggestuurde pakketje contact opnemen met de koper om hem te vragen wat er met zijn bestelling moet gebeuren. Indien de koper ten onrechte het pakket heeft geweigerd, kan hij de terugzending ervan vragen door eerst de portokosten voor de nieuwe verzending te betalen. Ook voor bestellingen waarvoor ten tijde van de bestelling portokosten werden aangeboden, zullen portokosten moeten worden betaald.

d. Verificatie bij ontvangst

De koper wordt verzocht de inhoud van de geleverde goederen te controleren. Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten...) moet door de koper worden aangegeven op de leveringsbon, vergezeld van de handtekening van de koper. Tegelijkertijd zal hij deze anomalie bevestigen door de uitgever, binnen 3 dagen na ontvangst, een e-mail of aangetekende brief (aanbevolen) te sturen met vermelding van de genoemde claims. Indien de consument de vervoerde voorwerpen persoonlijk in ontvangst neemt of wanneer de vervoerder de mogelijkheid om de goede staat van de goederen te controleren niet rechtvaardigt, beschikt de consument over een termijn van 10 dagen om zijn aanspraken kenbaar te maken. Om de verkoper de mogelijkheid te geven verhaal te halen op de vervoerder, moet de consument zich aan deze eisen houden. Na ontvangst van de klacht zal Baghera de koper per e-mail, fax of telefoon informeren over de voorwaarden voor het omruilen van de producten.

In geval van een fout in de levering of omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is, d.w.z. indien de klant geen professional is en het contract dat is afgesloten om het goed of de dienst te verkrijgen de herroeping toestaat, in overeenstemming met artikel L. 221-28 van het Franse Consumentenwetboek), moet elk omgeruild of terugbetaald product, na voorafgaand akkoord, in zijn geheel, in perfecte staat en in de originele verpakking naar de onderneming Baghera worden teruggestuurd.

e. Vertraging in de levering

In overeenstemming met artikel L. 216-2 van het Consumentenwetboek kan de consument in geval van niet-nakoming door de verkoper van zijn leveringsverplichting op de datum of bij het verstrijken van de aangegeven termijn, of bij gebreke daarvan, uiterlijk dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien de verkoper, na de verkoper volgens dezelfde voorwaarden te hebben aangemaand om binnen een redelijke extra termijn te leveren, niet binnen deze termijn aan deze verplichting heeft voldaan.

Volgens artikel L. 216-3 van het Consumentenwetboek is de uitgever verplicht om bij beëindiging van de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 216-2 alle betaalde bedragen aan de consument terug te betalen, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd. Het door de consument betaalde bedrag wordt automatisch verhoogd met 10% als de terugbetaling uiterlijk dertig dagen na deze termijn plaatsvindt, met 20% tot zestig dagen en met 50% daarna.

VII. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen.

Alle elementen van deze site behoren toe aan de uitgever of aan een derde vertegenwoordiger, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst beperkend is, is strikt verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig zou maken aan valsemunterij zou zijn account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding kunnen laten verwijderen en zonder deze verwijdering kan er geen sprake zijn van schade, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent.

Deze site maakt gebruik van elementen (beelden, foto's, inhoud) waarvoor het bedrijf Baghera wordt gecrediteerd.

a. Bijdrage van internetgebruikers aan de inhoud van de site

Internetgebruikers wordt de mogelijkheid geboden om bij te dragen aan de inhoud van deze site door opmerkingen te plaatsen.

De deelnemers worden ervan op de hoogte gebracht dat de uitgever van de site, eventueel vertegenwoordigd door de moderatoren, ervoor kan kiezen het artikel in kwestie te publiceren op de nieuwsbrieven van deze site en op de sites van al zijn partners, op voorwaarde dat de uitgever het pseudoniem van de auteur van de bijdrage aanhaalt. De auteur doet dus afstand van zijn rechten op de inhoud van de bijdragen, ten gunste van de redacteur van de site, voor elke verspreiding of elk gebruik, zelfs commercieel, op het internet, dit uiteraard met respect voor het auteurschap van de auteur.

b. Handelsmerken

De handelsmerken en logo's op de site zijn geregistreerd door Baghera, of eventueel door een van haar partners. Elke persoon die zijn verklaringen aflegt, reproducties, imbricaties, uitzendingen en heruitzendingen, is onderworpen aan de sancties die zijn voorzien in de artikelen L. 713-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

c. Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de site heeft voor alle fasen van de bestelling en voor de fasen na het sluiten van het contract een resultaatsverbintenis.
Onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van de site kan Baghera niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde partij bij het contract of aan een geval van overmacht in de zin van de Franse rechtspraak. Evenzo kan de uitgever van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Met betrekking tot de gekochte producten is de uitgever niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van het onderhavige, bedrijfsverlies, winstderving, schade of kosten, die zouden kunnen ontstaan. De keuze en aankoop van een product of dienst worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant geplaatst. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name door incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrek of de uitoefening van het herroepingsrecht, indien van toepassing, dat wil zeggen als de klant geen professional is en het contract dat is gesloten om het goed of de dienst te verkrijgen, de herroeping toestaat, overeenkomstig artikel L. 221-28 van het Wetboek van Consumentenzaken. In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling heeft de klant maximaal zes maanden de tijd (vanaf de datum van vertrek uit de magazijnen) om zich te manifesteren. Na deze periode wordt geen enkele claim meer geaccepteerd.

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site te gebruiken op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Baghera kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:
- voor alle directe of indirecte schade, met name wat betreft winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens die onder andere het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de site, of juist van de onmogelijkheid om de site te gebruiken;
- een storing, onbeschikbaarheid van de toegang, misbruik, verkeerde configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die weinig door de gebruiker wordt gebruikt;

- de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die voor de gebruiker toegankelijk zijn vanaf de site.

d. Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de redacteur van de site kan niet worden ingeroepen vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, of dit nu te wijten is aan een geval van overmacht, onderhoud, updating, wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of een slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

e. Afsluiting van de rekening

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Om dit te doen, moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Er zal dan geen herstel van zijn gegevens mogelijk zijn.

VIII. Bescherming van persoonsgegevens

Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken en richten onze inspanningen op de naleving van de beginselen die in de wetsteksten over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Bovendien kunnen wij uw telefoonnummer afhalen wanneer u contact met ons opneemt, hetzij rechtstreeks, hetzij via de contactformulieren op de Site. Deze informatie stelt ons in staat om de uitwisseling tussen ons te vergemakkelijken, met name in het kader van een klacht. Wij zullen uw telefoonnummer voor geen enkel ander doel gebruiken, in het bijzonder garanderen wij dat wij geen telefonische colportage zullen uitvoeren. Wij wijzen u echter op uw recht om u in te schrijven op de telefonische verzetslijst van Bloctel (http://www.bloctel.gouv.fr/).

Wij nodigen u daarom uit om ons handvest voor de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen, dat toegankelijk is via de volgende link: Wettelijke kennisgeving.

Bovendien zijn wij verplicht uw telefoonnummer op te halen wanneer u contact met ons opneemt, hetzij rechtstreeks, hetzij via de contactformulieren op de Site. Deze informatie stelt ons in staat om de uitwisseling tussen ons te vergemakkelijken, met name in het kader van een klacht. We zullen uw telefoonnummer niet voor andere doeleinden gebruiken en we garanderen dat we geen telefonische colportage zullen uitvoeren. Wij wijzen u echter op uw recht om u in te schrijven op de Bloctel-telefoonverzetlijst (http://www.bloctel.gouv.fr/).

IX. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving. Zij kunnen te allen tijde door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die gelden op de dag van zijn bestelling of van zijn aansluiting op deze site. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te behouden en te versturen naar elke gebruiker die daarom vraagt.

Met uitzondering van de bepalingen betreffende de openbare orde kunnen eventuele geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden ontstaan, voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen, worden voorgelegd aan de uitgever van de site met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het ondernemen van gerechtelijke stappen niet opschorten. Tenzij de openbare orde anders bepaalt, zijn alle rechtsvorderingen met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waar de zaak aanhangig is gemaakt.
De bevoegde rechter in geval van een geschil is die van de woonplaats van de gedaagde of, naar keuze van de eiser, de plaats van de feitelijke levering van het product of de plaats waar het product zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevond.

a. Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site gebruikt waarschijnlijk "Cookies" voornamelijk om navigatiestatistieken te verkrijgen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren en om toegang te krijgen tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder een verbinding.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de redacteur van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van een wettelijke aanspraak. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij "Cookies" accepteert. Hiervoor gaat de Gebruiker over tot de configuratie van zijn browser:

- Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677

- Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
- Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Voor de Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

X. Garantie voor producten gekocht op deze site

Voor alle op deze site gekochte artikelen gelden de volgende wettelijke garanties, die door het Burgerlijk Wetboek worden geboden;

a. Garantie van conformiteit :

De conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie die kan worden verleend. Volgens de artikelen L. 217-1 tot L. 411-1* van het Franse Consumentenwetboek is de verkoper verplicht een goed te leveren dat in overeenstemming is met het contract en is hij aansprakelijk voor eventuele gebreken in overeenstemming die tijdens de levering van het goed bestaan. In geval van een gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van de goederen. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als er op de dag van de inontvangstneming van het product een defect optreedt. Wanneer het gebrek echter binnen 24 maanden na die datum is ontstaan, wordt het geacht aan deze voorwaarde te voldoen. Na deze periode van 24 maanden is het echter aan de klant om te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment dat hij de goederen in ontvangst nam.

*Hieronder vindt u alle artikelen van het consumentenwetboek die betrekking hebben op de wettelijke garantie van conformiteit:

Consumentenwetboek - Artikel L217-4
De verkoper levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat.
Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, indien deze laatste hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Consumentenwetboek - Artikel L217-5
De woning is in overeenstemming met het contract:
(1) Indien het geschikt is voor het gebruik dat normaal gesproken wordt verwacht van soortgelijke goederen en, indien van toepassing:
- indien deze overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft aangeboden;
- als het de kwaliteiten heeft die een koper op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, rechtmatig mag verwachten;
2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of indien het geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gezocht, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.

Consumentenwetboek - Artikel L217-6
De verkoper is niet gebonden aan openbare verklaringen van de producent of zijn vertegenwoordiger indien vaststaat dat hij deze niet kende en niet rechtmatig in staat was deze te kennen.

Consumentenwetboek - Artikel L217-7
Elk gebrek aan overeenstemming dat binnen vierentwintig maanden na de levering van de goederen aan het licht komt, wordt verondersteld te bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Voor tweedehands goederen bedraagt deze termijn zes maanden.
De verkoper kan dit vermoeden weerleggen als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het aangevoerde gebrek aan overeenstemming.

Consumentenwetboek - Artikel L217-8
De koper heeft het recht om te eisen dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Hij mag de conformiteit echter niet betwisten met een beroep op een gebrek dat hij bij het sluiten van de overeenkomst kende of niet onbekend kon zijn. Hetzelfde geldt indien het gebrek zijn oorsprong vindt in de door hem geleverde materialen.

Consumentenwetboek - Artikel L217-9
In geval van een gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van de goederen.
De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen als deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere, rekening houdend met de waarde van de goederen of het belang van het gebrek. In een dergelijk geval is de verkoper verplicht om door te gaan, tenzij het onmogelijk is, volgens de methode die niet door de koper is gekozen.

Franse Consumentenwetboek - Artikel L217-10
Als de reparatie en vervanging van het goed onmogelijk is, kan de koper het goed terugsturen en de prijs laten terugbetalen of het goed houden en een deel van de prijs laten terugbetalen.
Dezelfde faculteit staat voor hem open:
1° Indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing in toepassing van artikel L. 217-9 niet binnen een maand na de klacht van de koper kan worden uitgevoerd;
2° Of indien deze oplossing niet zonder groot ongemak voor de koper kan worden uitgevoerd, gezien de aard van de goederen en het gebruik dat hij zoekt.
De verkoop kan echter niet worden ontbonden als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Consumentenwetboek - Artikel L217-11
De toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 vindt plaats zonder kosten voor de koper.
Dezelfde bepalingen staan de toewijzing van de schade niet in de weg.

Consumentenwetboek - Artikel L217-12
Elke actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Consumentenwetboek - Artikel L217-13
De bepalingen van dit artikel ontnemen de koper niet het recht om de actie uit te voeren die voortvloeit uit de gebreken die voortvloeien uit de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek of uit enige andere actie van contractuele of buitencontractuele aard die door de wet wordt erkend.

Consumentenwetboek - Artikel L217-14
De regresvordering kan door de eindverkoper worden ingesteld tegen de opeenvolgende verkopers of tussenpersonen en de producent van de materiële persoonlijke goederen, volgens de principes van het Burgerlijk Wetboek.

b. Garantie voor verborgen gebreken :

Volgens de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek* is de verkoper gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte ding die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik. De klant kan de uitoefening van de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte artikel vragen en kiezen tussen annulering van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs. Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek moet de vordering die voortvloeit uit herhalende gebreken door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

De door de verkoper op deze site geleverde producten genieten, naast de wettelijke garantie die, indien van toepassing, nog steeds van toepassing is, van een garantie die specifiek is voor de site en die door Baghera SARL wordt verstrekt, onder de volgende voorwaarden:

De garantie dekt alleen de oorspronkelijke koper van het product en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon. Het product moet zijn gemonteerd en onderhouden in strikte overeenstemming met de instructies die samen met het product worden verkocht.

De garantie is niet van toepassing op :
- Misbruik van het product, gebrek aan zorg, verkeerd gebruik, ongeluk tijdens het gebruik, of elk ander abnormaal gebruik van het product dat wordt afgeleid van het beoogde doel.
- Producten die zijn gewijzigd of aangepast.
- Normale slijtage van het product en zijn componenten.
- Schade veroorzaakt door ongeoorloofde reparatie of onderhoud.
- Cosmetische problemen zoals verkleuring of krassen veroorzaakt door het gebruik van het product, of enige andere oorzaak die niet het gevolg is van materiaal- of fabricagefouten.
- Slechte opslagcondities van het product (vochtigheid, zonlicht) die gebreken hebben veroorzaakt zoals corrosie of verkleuring.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product kan het worden geretourneerd aan de verkoper die het terugneemt, omruilt of terugbetaalt, zonder extra kosten voor de koper.
Alle claims moeten per post worden ingediend op het volgende adres:

BAGHERA
6bis rue de la Paroisse, BP 210
78000 Versailles
Telefoon: +33 (0) 1 30 46 93 10

Of per e-mail naar info@baghera.fr binnen twee jaar na levering.

In geval van onmogelijkheid tot omruiling van het product (verouderd product, niet op voorraad, enz.) zal de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending worden terugbetaald door middel van een bankoverschrijving van het bedrag van zijn bestelling.

*Onderaan vindt u alle artikelen van het burgerlijk wetboek die betrekking hebben op de wettelijke garantie van verborgen gebreken:

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1641
De verkoper is gebonden aan de garantie op grond van verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1642
De verkoper is niet gebonden aan zichtbare gebreken waarvan de koper zich heeft kunnen overtuigen.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1642-1
De verkoper van een te bouwen onroerend goed mag niet worden ontslagen, noch vóór de oplevering van het werk, noch vóór het verstrijken van een termijn van één maand nadat de koper het gebouw in bezit heeft genomen, van de op dat moment geconstateerde constructiefouten of conformiteitsfouten.
Er is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de prijs indien de verkoper zich ertoe verbindt dergelijke gebreken te verhelpen.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1643
Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook al was hij er niet van op de hoogte, tenzij hij in dat geval heeft bedongen dat hij niet gebonden zal zijn aan enige garantie.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1644
In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het ding te retourneren en de prijs te laten terugbetalen, of om het ding te houden en een deel van de prijs te laten terugbetalen.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1645
Indien de verkoper op de hoogte was van de gebreken van de goederen, is hij tegenover de koper aansprakelijk voor alle schade, naast de terugbetaling van de prijs die hij daarvoor heeft ontvangen.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1646
Als de verkoper niet op de hoogte was van de gebreken van het ding, zal hij alleen verplicht zijn om de prijs terug te betalen en de koper te vergoeden voor de kosten van de verkoop.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1646-1
De verkoper van een te bouwen onroerend goed is vanaf de aanvaarding van het werk gebonden aan de verplichtingen waaraan de architecten, aannemers en andere personen die door een huurovereenkomst met de opdrachtgever verbonden zijn, zelf gebonden zijn krachtens de artikelen 1792, 1792-1, 1792-2 en 1792-3 van dit Wetboek.
Deze garanties komen ten goede aan de opeenvolgende eigenaars van het gebouw.
Het is niet nodig de verkoop te ontbinden of de prijs te verlagen als de verkoper zich ertoe verbindt de in de artikelen 1792, 1792-1 en 1792-2 van deze code omschreven schade te herstellen en de in artikel 1792-3 bedoelde garantie op zich te nemen.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1647
Als het ding dat gebreken had, is vergaan als gevolg van de slechte kwaliteit ervan, is de schade voor de verkoper, die tegenover de koper aansprakelijk zal zijn voor de teruggave van de prijs en andere vergoedingen die in de twee voorgaande artikelen zijn uitgelegd.
Maar het verlies dat toevallig is ontstaan, komt voor rekening van de koper.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1648
De vordering als gevolg van een remmend gebrek moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.
In het in artikel 1642-1 bedoelde geval moet de vordering, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd.

Burgerlijk Wetboek - Artikel 1649
Het vindt niet plaats in de verkoop op gezag van justitie.

XI. Archivering

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel worden de geïnformatiseerde registers door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen. Baghera archiveert de aankooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. Zij garandeert de toegang van de consument, indien deze daarom verzoekt, gedurende een periode van tien (10) jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de bestelling is geplaatst.

XII. Kader van de voorwaarden

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en de Website. Zij vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet toewijsbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle mededelingen in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal wordt geschreven.

XIII. Mededelingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet persoonlijk, per aangetekende of gecertificeerde post, per post of een andere nationaal erkende koerierdienst die een regelmatige controle van zijn pakketten mogelijk maakt, worden afgeleverd op het volgende adres: Baghera, 3A rue Pétigny, 78000 Versailles, Frankrijk of per e-mail op info@baghera.fr, met vermelding van uw naam, voornaam, contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

XIV. Vorderingen

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de site op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 5 jaar na de dag van het ontstaan van het probleem dat aanleiding gaf tot de claim, ongeacht enige wet of regel van het recht die het tegendeel beweert. Indien een dergelijke vordering niet binnen 5 jaar is ingediend, zal een dergelijke vordering voor altijd ontoepasbaar zijn in de rechtbank.

XV. Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, wettelijke vermeldingen of het handvest van persoonsgegevens, op de hele website en de aangeboden diensten terug te vinden zijn, en in beperkte mate ook onnauwkeurigheden of fouten. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of op aanverwante diensten (sociale netwerken, enz.). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd.

Mocht een dergelijke situatie ons ontgaan, neem dan contact met ons op via het volgende adres: Baghera, 6bis rue de la Paroisse, BP210, 78000 Versailles, Frankrijk of per e-mail op info@baghera.fr met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. Voor vragen over het auteursrecht verwijzen wij u naar het hoofdstuk over intellectueel eigendom.

XVI. Geschillen- en bemiddelingsdienst

In geval van een geschil zal de Klant eerst contact opnemen met de Klantenservice. Zoals eerder aangegeven is de Klantenservice van BAGHERA telefonisch bereikbaar op +33 (0)1 30 46 93 10 vanuit Frankrijk of het buitenland van 9.00 uur tot 12.30 uur van maandag tot vrijdag, en via ons contactformulier in de sectie "Contact" van de BAGHERA-website.
Indien het geschil niet via de Klantenservice wordt opgelost, heeft de Klant het recht om gratis gebruik te maken van de consumentenbemiddelingsdienst.
Wat is consumentenbemiddeling?
Consumentenbemiddeling verwijst naar een proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting waarbij een consument en een professional proberen tot een overeenkomst te komen om een geschil tussen hen in der minne op te lossen, met de hulp van een derde partij, de bemiddelaar. Bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen stelt de bemiddelaar een oplossing voor om het geschil te beslechten. Dit is dus een alternatief voor juridische stappen, die vaak lang en kostbaar zijn. De consument behoudt echter de mogelijkheid om naar de rechter te stappen als de bemiddeling niet succesvol is.
Het proces van consumentenbemiddeling kan alleen door de consument worden geïnitieerd (de professional kan dit niet doen). De consument kan zich echter alleen tot de bemiddelaar wenden als hij eerst een rechtstreeks schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de betrokken handelaar of bij zijn klantendienst om te proberen zijn geschil op te lossen. Indien deze stap niet wordt genomen, is het verzoek om bemiddeling onontvankelijk.
De gekozen Referent Mediator is Médicys (Centre de médiation et de règlement amiable des huissiers de justice - Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van gerechtsdeurwaarders).

Om contact op te nemen met de Ombudsman moet u een verzoek indienen:
- per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Parijs.
- langs elektronische weg via www.medicys.fr

Het verzoek moet absoluut :
- Uw post-, telefoon- en elektronische contactgegevens,
- Onze contactgegevens naam en adres die u vindt in onze algemene verkoopsvoorwaarden in "Definities".
- Een beschrijving van de feiten
- De geschiedenis van uw verzoek aan onze klantenservice.
Wij informeren u ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van het Online Dispute Resolution (ODR) platform dat door de Europese Commissie wordt aangeboden en dat toegankelijk is op het volgende adres: ec.europa.eu/consumers/odr.
Indien het geschil niet in der minne kan worden geschikt, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.
----------
Baghera SARL - Alle rechten voorbehouden - 28 januari 2020