Wettelijke bepalingen

De website http://www.bagherashop.com wordt uitgegeven door Baghera, SARL met een kapitaal van 240 794 €, vennootschap geregistreerd onder het registratienummer 351 917 349 bij de RCS van Versailles en waarvan de hoofdzetel gevestigd is in 6bis rue de la Paroisse, BP 210, 78000 VERSAILLES, France.


Intracommunautair BTW-nummer : FR 82 351 917 349.

Directeur van Publicatie : M. Emmanuel Nouveau, Manager van het bedrijf Baghera SARL, info@baghera.fr.

De site wordt gehost door de vennootschap OVH, SAS, een vennootschap naar Frans recht, met zetel te 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, geregistreerd bij de RCS Lille Métropole onder het nummer B424 761 419 en waarvan het BTW-nummer: FR 22 424 761 419 is.

Deze site heeft het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gedeclareerd bij de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL). Verklaring nr. 1901188v0. In overeenstemming met de Franse wet "Informatique et Libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft u een recht van toegang, rectificatie en verzet dat u kunt uitoefenen door contact op te nemen met info@baghera.fr, of per post naar Baghera, 6bis rue de la Paroisse, BP 210, 78000 Versailles, Frankrijk.

 

Charter voor het gebruik van persoonlijke gegevens

Definities van de in het handvest gebruikte termen

We zullen dan :

'Site' of 'service' aanduiden: de site http://www.bagherashop.com en al zijn pagina's.
'Uitgever': Het bedrijf Baghera, verantwoordelijk voor de publicatie en de inhoud van de site.
'Gebruiker': De internetgebruiker die de diensten van de site bezoekt en gebruikt.

Inleiding en rol van het Handvest

Dit charter heeft als doel u te informeren over de verplichtingen van de site met betrekking tot het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die worden verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de dienst.

Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe om ons echte informatie over u te verstrekken. De mededeling van valse informatie is in strijd met de Algemene Voorwaarden die op de site verschijnen.
U kunt op elk moment een verzoek indienen bij het bedrijf Baghera om te weten te komen welke informatie over u in het bezit is van het bedrijf Baghera om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, om deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met de directeur van de publicatie op info@baghera.fr.

Gegevens verzameld op de site

De gegevens die door de site worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren op de site in te vullen. Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de inhoud kan het zijn dat u ertoe wordt gebracht om gegevens over u door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer u betalingen verricht. Wij zullen niet over deze gegevens beschikken, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onderworpen is aan de specifieke voorwaarden van deze partijen. Wij nodigen u uit om de voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in dit kader te communiceren. De contactgegevens van de gebruikers van de site die zich op de site hebben geregistreerd, zullen worden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978. In overeenstemming met dit laatste hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Hiervoor hoeven ze alleen maar een verzoek in te dienen op het volgende e-mailadres: info@baghera.fr.
De verzameling van de persoonsgegevens van de leden door de uitgever van deze site is aangegeven bij de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL) onder het nummer 1901188v0.

Doelstellingen van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de site als verplicht zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de site, en meer in het bijzonder van de bewerkingen van de inhoud die erin worden aangeboden. De gegevens die automatisch door onze dienst worden verzameld, kunnen worden gebruikt om statistieken over de raadpleging van zijn webpagina's op te stellen.

Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

Uw gegevens die door ons worden verzameld, worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van bewerkingen op de inhoud van de dienst.

U ontvangt waarschijnlijk e-mails van onze dienst, met name in het kader van nieuwsbrieven. U kunt verzoeken om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@baghera.fr of door gebruik te maken van de link die voor dit doel in elk van de aan u verzonden e-mails is opgenomen.

Gegevensbeveiliging

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw gegevens openbaar kunnen worden gemaakt op grond van een wet, voorschrift of besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, voor de doeleinden van de Uitgever om zijn rechten en belangen te beschermen.

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen door de host van de site, waarvan de contactgegevens worden vermeld in de Juridische mededeling van de site, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven vermelde doeleinden. Na deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en niet voor andere doeleinden gebruikt.

© Baghera SARL - Alle rechten voorbehouden - 13 februari 2017